Avrupa Dijital Gündemi ve Türkiye

Türkiye hem hükümet, hem sivil toplum ve özel sektör düzeyinde, Avrupa Birliği’nin kalkınma vizyonu ve programlarını – farklı ilgi yoğunluğuyla – 2001’den beri izliyor.
Mart 2001’de 57. Hükümet’in, Avrupa Birliği’ne uyum çerçevesinde hazırladığı “Avrupa Birliği Müktesebatı’nın Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı”na şu paragrafın eklemesini sağlamıştık: “Hükümetimiz AB çerçevesinde başlatılan ve yürütülmekte olan eAvrupa girişimini desteklemekte ve bu girişime katkıda bulunmak istemektedir.
Türkiye’de Bilgi Toplumu’nu oluşturmak amacıyla eTürkiye girişimini başlatıp, yönlendirmeyi ve Avrupa Birliği’ndeki çalışmalarla eşgüdüm sağlayacak bir kurumsal yapıyı, ilgili sektör, akademik çevreler, sivil toplum örgütleri ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği halinde oluşturmayı hedeflemektedir. “2002’de Türkiye’nin AB Ar-Ge vizyonu ve misyonunu belirleyen Altıncı Çerçeve Programı’na resmen
katılmasıyla, AB’nin “kalkınma programları”nı izleme faaliyeti, bir devlet politikasına dönüştü ve halen sürüyor. AB’nin 2014-2020 arasını kapsayan Avrupa 2020 Programı çerçevesinde ortaya attığı “akıllı
büyüme”, “sürdürülebilir büyüme”, “katılımcı büyüme” hedeflerini Türkiye’nin de benimsemesini sağlamak amacıyla beş sivil toplum kuruluşu bir araya gelerek Dijital Türkiye Platformu’nu 29 Mart
2011’de oluşturduk. Türkiye Bilişim Vakfı’nın sözcülüğünü yaptığı bu platforma Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD), Türkiye Bilişim Derneği (TBD), Türk Elektronik Sanayicileri Derneği
(TESİD) ve Elektronik Cihazlar İmalatçıları Derneği (ECİD) katıldılar.

Avrupa 2020 hedeflerine ulaşmak amacıyla “lokomotif görevi yapacak” Avrupa Komisyonu tarafından tanımlanan Avrupa Dijital Gündemi’nde ise şu 7 hedef belirlendi: (1) Sayısal Tek Pazar (2) Birlikte
Çalışabilirlik ve Standartlar (3) Güvenirlik ve Güvenlik (4) Hızlı ve Ultra Hızlı İnternet Erişimi (5) Ar-Ge ve İnovasyon (6) Sayısal Okur Yazarlık Becerilerini Geliştirme (7) AB Toplumuna Bilgi ve İletişim
Teknolojileri ile Yarar Sağlama. Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Neelie Kroes başkanlığında üye ve aday ülkelerin kurumları, AB’nin bu stratejisini ülkelerindeki koşullara uyarlamak amacıyla “yerel
çalışmaya” giriştiler. Dijital Türkiye Platformu, bu yerel çalışmaya Avrupa Dijital Gündemi’ne Uyum Projesi başlığı altında katkı sağladı. Bu rapor, bu katkının sonucu ve şu temel amaçları içeriyor:

1. Türkiye’nin, AB ile karşılaştırmalı olarak mevcut durumunu belirlemek 

2. Bu amaçla yapılması gerekenlerle ilgili önerileri ve olası katkıları ortaya koymak

3. AB ülkeleri ve aday ülke Türkiye’nin Ar-Ge ve inovasyon durumunu izleyen İnovasyon Birliği Göstergesi (Innovation Union) için gerekli verilerin derlenmesine katkı amaçlı bir izleme raporu
oluşturmak

Dijital Türkiye Platformu, bir yandan Avrupa Dijital Gündemi’ne uyum için Türkiye’de gerekli adımların atılması amacıyla hükümet nezdinde görüş belirtirken, bir yandan da Türkiye’ye ilişkin tüm ve doğru
istatistiksel verilerin saptanması, fikri mülkiyet haklarının çevrim içi olarak korunması, e-Ticaret ve tüketici haklarına dair sorunların giderilmesi ve listesi bu önsöze sığmayacak kadar çok sayıda
“eksikliğin” giderilmesi amacıyla 7 uzmanın bilgi birikimine başvurdu. Böylelikle, elinizdeki rapor bütün bu noktalarda Türkiye’nin bugün bulunduğu aşamayı saptayan ortak bir çabanın sonucunda oluştu.
Raporda odaklandığımız sorunlara karşı önerdiğimiz politika önerilerinin (1) devlete, (2) vatandaşa, (3) Bilgi ve İletişim Teknolojileri sektörü ve iş dünyasına, (4) üniversiteler ve akademik dünyaya etkilerini
ayrı ayrı değerlendirdik. Amacımız, bu dört paydaşın, raporda dile getirilen görüş ve önerilerden somut biçimde yararlanmasını sağlamaktır.
Bundan sonraki hedef olarak, Avrupa Dijital Gündem Genel Kurulu’nda (Digital Agenda Assembly) sürekli ve sabit bir yer edinmek, hem AB hem Türkiye adına ortak kalkınma/ekonomik büyüme
stratejileri geliştirilmesine ve uygulanmasına katkı sağlamak istiyoruz. Bunu istiyoruz çünkü “büyük tablo”ya baktığımız zaman şunu görüyoruz:
Küresel endekslerde Türkiye hep ortalarda yer alıyor. Örneğin, Dünya Ekonomik Forumu 2013 Küresel Bilgi Teknolojileri Raporu’nda 144 ülke içinde 45. sıradayız. Dünya Ekonomik Forumu 2013 Küresel
Rekabetçilik Endeksi’nde 148 ülke arasında 44. sıradayız. Başka küresel endekslerde de durum farklı değil. Ülkemizi daha yukarılara taşımak zorundayız. Türkiye’nin daha rekabetçi olması, katma değeri
yüksek üretim ve ihracata yönelmesi, bütün bunların topluma fayda sağlaması ve Bilişim de dahil bütün sektörlerimizi daha iyileştirmesi gerekiyor. Türkiye’den daha farklı boyutta olsa bile, aynı hedef AB için
de geçerli. Dünyada her ülke daha rekabetçi olmak için çalışıyor.
2001’den beri AB Uyum Süreci’ni izleyen ülkemizin, ekonomik büyüme ve sosyal kalkınma yolunda, yine AB’nin ekonomik ve sosyal reçetelerini ülkemiz koşullarına uyarlayabileceğini düşünüyoruz. Bunu
yapabilmek için öncelikle, zayıf ve güçlü yanlarımızı listeleyerek, politika önerileri sunmamız gerekir.
Bu raporda işte bu yönde bir adım attık. Dijital Türkiye Platformu olarak entelektüel ve profesyonel birikimimizden yararlanarak yaptığımız kapsamlı değerlendirmeyi yasama ve yürütme erkinin ilgisine
sunduk.
Faruk Eczacıbaşı
Dijital Türkiye Platformu Başkanı

Rapor: 

 

Okan TeknoArGe A.Ş.

Hakkımızda

Okan Tekno ArGe A.Ş. Okan Üniversitesi ve Okan Holding iştiraki olup, Okan Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ARPROGED faaliyetlerinin tamamlayıcısı olarak 2014 yılında kuruluşunu tamamlamış ve Teknopark İstanbul'da faaliyet göstermektedir.

Okan Tekno ArGe A.Ş.


Teknopark İstanbul
Sanayi Mahallesi No 1/1A Pendik İstanul
P: +90 (216) 510 6075